دومين دوره المپياد هندسه با رويکرد گسترش مسابقه در سطح ملی و برگزاری مسابقه در سطح بين المللی کليد خورد. در سطح بين المللی، مسابقه به صورت آنلاين برگزار گرديد. بنابر دعوت رسمی و مکتوبی که در المپياد بين المللی رياضی امسال از سرپرستان همه ی کشورهای شرکت کننده انجام گرفت، از همه ی اين کشورها دعوت شد که المپياد هندسه را در کشور خود برگزار کنند و از بين شرکت کنندگان خود يک تيم چهار نفره در هر سطح معرفی کنند. در مجموع ۲۳ کشور (به جز ايران) در دومين المپياد هندسه ثبت نام کردند که عبارتند از: چين، استراليا، هلند، کرواسی، بلغارستان، قزاقستان، مکزيک، آرژانتين، ونزوئلا، مالزی، ارمنستان، اکوادور، پاناما، ايرلند، نيکاراگوئه، تونس، ماداگاسکار، قرقيزستان، عربستان، اوگاندا، اندونزی، بوسنی و هرزگوين، بوتسوانا.

مسابقه در سه سطح مقدماتی (ويژه پايه های هفتم و هشتم)، متوسط (ويژه ی پايه ی نهم) و پيشرفته (ويژه ی پايه های يازدهم و دوازدهم) به صورت هم زمان برگزار شد. همچنين يک سطح آزاد وجود داشت که شرکت در آن هيچ محدوديت سنی و تحصيلی نداشت. آزمون هر سطح دارای ۵ سوال بود و زمان آزمون برای سطح مقدماتی ۳ ساعت و برای سطح های متوسط و پيشرفته، ۴ ساعت و نيم بود.

برﮔﺰاری در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی
در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در ﺗﺎرﻳﺦ ۳ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(۱۲ ﺷﻬﺮﻳﻮر) در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺆاﻻت در روز۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻩ ﺣﻞ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺗﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ (۱۰ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﻩ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻳﺸﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﺮدﻩ و ﻧﻤﺮﻩ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ اﺳﮑﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ (۱۷ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺮ روی وﺑﮕﺎﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع۲۳  ﮐﺸﻮر (ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺮان) در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ۱۹ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ۲۰  ﮐﺸﻮر(ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻳﺮان) ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری، در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪال ﻃﻼ، ﻣﺪال ﻧﻘﺮﻩ و ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺪال ﻫﺎی ﻃﻼ، ﻧﻘﺮﻩ و ﺑﺮﻧﺰ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ۲/۱۲ ،۱/۱۲ و۳/۱۲ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺠﻤﻮع۲۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از۲۰ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در فایل ضمیمه ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻴﺪ.