مقالات نشریه پرگار

چند وجهی های
مرتضی

رسم هفده ضلعی
منتظم

چند ضلعی های منتظم
در کاغذ های مچاله

تابع و
هندسه

ترسیم های
هندسی

اثبات پونسله
در حالت n=۴

قضیه
پونسله

چندوجهی های
غیر محاطی

ماکسیمم و مینیمم
در هندسه

قضیه
پروانه

نقاط
بروکارد