تمرین سری اول – همنهشتی

قسمت اول

تمرین سری اول – همنهشتی

قسمت دوم

تمرین سری دوم – تالس و عکس تالس

قسمت اول

تمرین سری دوم – تالس و عکس تالس

قسمت دوم